Algemene voorwaarden IT Knecht

Artikel 1 – Wie is IT Knecht?

IT Knecht is de onderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 78094356, gevestigd te 5281 WD, Boxtel aan Het Kapittel 66, die zich onder andere toelegt op installatietechniek, webdevelopment en IT-consultancy.

Artikel 2 – Toepassing en overeenkomsten

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die u met IT Knecht sluit, alsmede op eventuele vervolgopdrachten, of (mondelinge of schriftelijke) meerwerk- of aanvullende opdrachten die u aan IT Knecht verstrekt.

 2. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van IT Knecht (al dan niet in de vorm van een offerte) en de aanvaarding hiervan door u. Voorafgaande aan de offerte bespreekt u met IT Knecht van welke dienstverlening van IT Knecht u gebruik wilt maken, en wat uw situatie is. Aan de hand van deze informatie stelt IT Knecht een offerte op. Deze algemene voorwaarden worden aan u verstrekt uiterlijk bij de offerte, en zijn van toepassing op de offerte. Door accordering van de offerte gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en hetgeen in de offerte is bepaald.

 3. IT Knecht kan voor haar producten of diensten specifieke product- of dienstvoorwaarden gebruiken. Deze gelden naast deze algemene voorwaarden. Indien de specifieke voorwaarden strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, dan prevaleren de specifieke voorwaarden of afspraken.

 4. Indien u een duurovereenkomst sluit met IT Knecht, dan kunt u deze overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging van duurovereenkomsten geschiedt schriftelijk tegen het einde van een kalendermaand. Onder duurovereenkomst wordt verstaan iedere overeenkomst op grond waarvan u gedurende een zekere periode periodiek diensten of producten ontvangt van IT Knecht, en waarbij u periodiek een bedrag betaalt.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen die IT Knecht aan u mededeelt zijn in euro’s en exclusief 21% btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. IT Knecht heeft het recht elke wijziging in het btw-tarief aan u door te berekenen.

 2. Aanbiedingen of (tijdelijke) prijsverlagingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actietermijn, en bij gebreke daarvan ten hoogste 30 dagen. Na afloop van deze termijn kunt u geen gebruik meer maken van de aanbieding of prijsverlaging, en kunt u hier geen rechten aan ontlenen.

 3. IT Knecht is gerechtigd op ieder moment haar werkzaamheden aan u te factureren. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij u schriftelijk anders bent overeengekomen.

 4. Indien de betaling niet of niet tijdig door IT Knecht is ontvangen stuurt IT Knecht u één schriftelijke betalingsherinnering. Indien u binnen deze termijn niet aan uw betalingsverplichting voldoet treedt verzuim in, en bent u naast de hoofdsom ook rente en incassokosten verschuldigd. Indien u consument bent, bent u in geval van verzuim de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ingevolge de BIK-staffel verschuldigd. Indien u geen consument bent, bent u een rente van 10% verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor niet-consumenten 15% over de hoofdsom, met een minimum van € 150,00.

 5. Indien u niet, niet tijdig of niet volledig aan uw betalingsverplichting voldoet, heeft IT Knecht, naast de in het vorige lid bedoelde aanspraak, ook het recht van retentie op de door IT Knecht op te leveren producten of diensten, en is daarmee bevoegd zaken onder zich te houden tot het moment dat u volledig aan uw betalingsverplichting, eventuele rente en incassokosten daaronder begrepen, heeft voldaan.

 6. IT Knecht kan van u een voorschotbetaling van maximaal 50% van de hoofdsom vragen. Deze betaling dient u te voldoen voordat IT Knecht aanvangt met de werkzaamheden. Het resterende deel van de hoofdsom wordt op het door partijen overeengekomen moment gefactureerd, uiterlijk 14 dagen na de oplevering van het werk of het einde van het contract.

 7. Indien sprake is van een duurovereenkomst heeft IT Knecht het recht jaarlijks de prijs te indexeren.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, rust het exclusieve en ongeclausuleerde intellectueel eigendomsrecht van door IT Knecht vervaardigde producten of diensten bij IT Knecht. Het is u niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IT Knecht intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde zaken te verveelvoudigen, te kopiëren, te reproduceren, te exploiteren, te verkopen of verhuren, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen of af te staan.

Artikel 5 – Verplichtingen en aansprakelijkheid

 1. U bent verplicht uw volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst, en IT Knecht, gevraagd of ongevraagd, hiertoe alle benodigde informatie en inlichtingen te verstrekken. In het bijzonder dient u een waarheidsgetrouw en realistisch beeld van de te verstrekken opdracht en de plaatselijke situatie te schetsen. Indien u niet, niet tijdig of niet volledig aan deze verplichtingen voldoet heeft IT Knecht het recht de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten en extra verrichte werkzaamheden als meerwerk te factureren.

 2. Op IT Knecht rust een inspanningsverplichting haar werkzaamheden zo goed mogelijk, in ieder geval naar maatstaven van goed en deugdelijk werk, te verrichten.

 3. Indien u van mening bent dat IT Knecht haar werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd, dient u hier onmiddellijk, uiterlijk bij de oplevering van de werkzaamheden schriftelijk melding van te doen aan IT Knecht.

 4. IT Knecht is slechts aansprakelijk indien zij toerekenbaar tekort is geschoten in de op haar rustende contractuele verplichtingen, haar inspanningsverplichting als bedoeld in lid 2 heeft verzuimd, of een aan haar toerekenbare onrechtmatige daad heeft begaan jegens u.

 5. IT Knecht is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan haar verplichtingen jegens u, indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop IT Knecht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IT Knecht niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Oorlog(sgevaar), brand, explosie, storm, vorst, overstroming, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, ziekte van personeel, transport moeilijkheden, andere wettelijke belemmeringen in binnen- en/of buitenland, beperkende besluiten van overheidswege, storingen in de energievoorziening, niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering door leverancier, werkstakingen en weersomstandigheden worden daaronder ook begrepen.

 6. Iedere aansprakelijkheid van IT Knecht is beperkt tot directe materiële schade, en bedraagt niet meer dan hetgeen de (beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheids)verzekeraar in dat geval aan IT Knecht vergoed, het eigen risico inbegrepen. Indien de verzekeraar niet overgaat tot enige uitkering, is iedere aansprakelijkheid van GPE beperkt tot maximaal de aan u gefactureerde som over de voorgaande 12 maanden.

Artikel 6 – Klachten en geschillen

 1. Indien u klachten heeft over IT Knecht, haar producten of dienstverlening, dient u deze per omgaande, uiterlijk 14 dagen na het ontstaan hiervan, aan IT Knecht te melden.

 2. U dient de klacht schriftelijk, per post of per e-mail (info@itknecht.nl) te melden aan IT Knecht, ter attentie van de heer M.H.C.J.J. van de Sande.

 3. IT Knecht zal binnen 48 uren na ontvangst van de klacht deze ontvangst bevestigen.

 4. IT Knecht zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht met u in contact treden teneinde een passende oplossing te zoeken voor de klacht. Partijen spannen zich tot het uiterste in tot een bevredigende en finale oplossing te komen. Indien dit niet bereikt kan worden kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

 5. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen u en IT Knecht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.